2021 Diamond White 389! Thank you to all truckers!!!!!!!